Welcome!

Ang ACAS ay may mga serbisyo na sensitibo sa kultura at wika ng mga migranteng lesbian (Tomboy), gay (Bakla), bisexual (Silahis), at transgender (nagpalit ng kasarian) LBGT (TBSTr) mula sa Timog at Silangan Asya upang maging maayos ang kanilang paninirahan sa Canada.
Kami ay nakikipagtulungan at nakikipag-ugnayan sa mga komunidad sa pamamagitan ng mga sumusunod na serbisyo:

Welcome and Orientation Session.
Mayroong buwanang pangsalubong at pagpapakilala o Meet and Greet na tinatanghal ang ACAS para sa mga migranteng LBGT kung saan pinag-uusapan ang mga isyu kaugnay ng imigrasyon at paninirahan sa ibang bansa.
Sa Meet and Greet rin nagkakaroon ng pagkakataon ang bawat isa na magbahagi at magkwento ng kanilang mga karanasan bilang LBGT na humaharap sa mga isyu at suliraning bahagi ng pagiging isang migrante sa ibang bansa, nang malaya at ligtas.
Ang bawat isa ay bibigyan ng Welcome to Canada Package at simpleng meryenda para sa lahat.

Trabaho
Tumutulong kami sa paghahanap ng trabaho, pag-sasaayos ng resume, pagbibigay ng payo tungkol sa propesyon,at mga impormasyong hinggil sa accreditation program ng iyong prospesyon (halimbawa ay Social Work o Engineering), at ang pagsasalin sa Ingles ng mga dokumento.

Mga Usaping Ligal Tungkol sa Immigrasyon.
Matututunan ninyo ang inyong mga karapatan at responsibilidad bilang isang Canadian, isang migrante o turista ng Canada. Kabilang sa mga usaping ito ay ang family sponsorship (kasama rito ang same-sex sponsorship), HIV, at maging mga isyu ng refugees.

Kalusugan.
Matututunan ninyo kung paano makakakuha ng pampubliko (OHIP) o pribadong health insurance; kung paano humanap at pumili ng palakaibigang LGBTna may pangkalusugan propesyon. Makakatanggap rin kayo ng impormasyon ukol sa sekswal at reproductive health at pagpapayo hinggil sa mga adaptation issues na hinakaharap ng mga LGBT tulad ng pag-sasabi ng kanilang tunay na katauhan sa pamilya at mga kaibigan.

Komunidad at Paglilibang.
Inuugnay naming kayo sa ibat-ibang tao, lugar at mga kaganapang pang-komunidad ng mga LGBT para sa mas aktibong pakikilahok sa buhay sa Canada.
Para sa karagdagang impormasyon, o para malaman kung paano kayo makakatulong, maaaring tumawag kay Riz ng ACAS, sa telepono: 416.963.4300 ext. 30, o sulatan kami sa email settlement@acas.org.

acas

irice.org

Treatment info

qay.ca

qaw